วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การจัดประสบการณ์ทางด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย สัปดาห์แรก

การจัดประสบการณ์ทางด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย คือเป็นการสื่อสารในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภาษาของตนหรือภาษาต่างประเทศ อาจพูดถึงการพูดคุยหรือเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนทั้งนี้แล้วจะมีภาษาเป็นตัวนำเดินการอยู่แล้ว ในเนื้อหารายวิชานี้อาจช่วยได้ในการพัฒนาการทางด้านสังคมได้อีกด้วย
สภาพห้องเรียน มีแสงสว่างน้อยเกินไปเมื่อมองไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์จึงทำให้เกิดความรู้สึกแสบตาแต่โดยรวมแล้วมีความพึงพอใจเกือบทุกด้าน
ความหมายโดยรวมแล้ว เนื้อหาของวิชานี้จะเกี่ยวของกับการใช้ภาษาเป็นตัวกลางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการ ฟัง พูด อ่านและเขียน นอกจากนี้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ก็ยังมีความสำคัญในการที่เด็กจะเข้าถึงการจัดประสบประการณ์นี้อีกด้วย
จากการเปรียบเทียบความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียนรู้ของข้าพเจ้ามีความแตกต่างกันกันอยู่บ้างในบางจุดความหมายภาพหลังจะครอบคลุมไปถึงตัวเด็ก ความพร้อมของเด็กร่างกายและความต้องการ